اکنون با توجه به اهمیت موضوع مشارکت مردم در امور اجتماعی خواهشمندیم نظرات، دیدگاهها و راهکارهای خود را در جهت بهبود مشارکت و همدلی در امور اجتماعی حبیب آباد در قسمت نظرات بیان فرمائید.